JR Plasser HOBC Wagon H-H6-8366

Photo of JR Plasser HOBC Wagon H-H6-8366 at Shin Yamaguchi, Japan

Vehicles in this photo

JR Plasser HOBC Wagon H-H6-8366.

Photo details

  • Shin Yamaguchi, Japan
  • 6 June 2010
  • © Dennis Graham